Informació del Curs Ciate i pagament

Full d’Inscripció

Nº compte bancari: ES11 2100 3164 75 2200133445

Concepte: nom i cognom alumne i curs que es paga

Autorització a menors i drets d’imatge