El Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud, convoca l’Assemblea General Ordinària el proper dia dilluns 29 de novembre de 2021 a les 18.30h a través de la plataforma Google Meet (meet.google.com/sfg-qbkk-mca)

ORDRE DEL DIA

1. Benvinguda.
2. Memòria d’activitats del curs 20-21.
3. Liquidació del pressupost de l’exercici vençut i consideració del projecte del nou pressupost.
4. Ratificació del cens d’entitats que formen el Consell.
5. Ratificació de l’organigrama del Consell.
6. Proposta d’activitats i calendari curs 21-22.
7. Temes sobrevinguts i/o informació actualitzada sobre la represa de l’activitat esportiva, si s’escau.
8. Torn obert de paraules